W związku z rozpoczęciem IX edycji Programu Działaj Lokalnie na terenie powiatu białobrzeskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej powstał projekt z inicjatywy grupy "Młodzi Działacze" pod tytułem "Bo w każdym z nas drzemie dziecko". Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach realizacji projektu grupa wolontariuszy uzyskała z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Ziemi Lokalnej dotację umożliwiającą realizację Dnia Dziecka. Pozyskane środki umożliwią zakup: aparatu fotograficznego, strojów teatralnych, materiałów biurowych. Otrzymanie dotacji możliwe było dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej i wolontariuszy którzy wyrazili chęć pracy na rzecz społeczności.

dotacja

 

 

 

 

nagłowek

PROJEKT  ,,MOJA PRZYSZŁOŚĆ’’


W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej od października 2014 r do czerwca 2015r realizowany jest projekt systemowy ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – ,,Moja przyszłość’’.
Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Beneficjentem jest Gmina Białobrzegi.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Mają one na celu wsparcie uczniów z różnego rodzaju trudnościami, które mogą stać się w przyszłości przeszkodą w kontynuowaniu edukacji oraz pozwolą osiągnąć wyższe wyniki nauczania.
Zajęcia w ramach projektu prowadzone są nowatorskimi, kreatywnymi i twórczymi metodami, wychodzą poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji grupa uczestników projektu w naszej szkole liczy 15 uczennic i uczniów z klas IV, V, VI .
Udział uczniów w zajęciach projektowych jest nieodpłatny.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2012/2013  Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej realizuje projekt „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Cele projektu to: rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce, kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu, realizowanie idei wychowania przez sport.

Czytaj więcej...

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej została zakwalifikowana do trzyletniego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 – SZKOŁY STARTU DO KARIERY.
Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie diagnozowania, metod i form pracy z uczniami.
W ramach projektu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ukierunkowane dwutorowo: na wsparcie rozwoju funkcjonowania sfery interpersonalnej dzieci zdolnych, gdyż często ich zdolności intelektualne nie idą w parze z rozwojem emocjonalnym i społecznym oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju ucznia z dysfunkcjami.

Czytaj więcej...

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czytaj więcej...