W roku szkolnym 2012/2013  Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej realizuje projekt „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Cele projektu to: rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce, kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu, realizowanie idei wychowania przez sport.

Czytaj więcej...

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej została zakwalifikowana do trzyletniego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 – SZKOŁY STARTU DO KARIERY.
Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie diagnozowania, metod i form pracy z uczniami.
W ramach projektu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ukierunkowane dwutorowo: na wsparcie rozwoju funkcjonowania sfery interpersonalnej dzieci zdolnych, gdyż często ich zdolności intelektualne nie idą w parze z rozwojem emocjonalnym i społecznym oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju ucznia z dysfunkcjami.

Czytaj więcej...

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Czytaj więcej...

Od 17 marca w naszej placówce  w ramach LDG „Zapilicze” jest realizowany projekt „Ścieżkami  Małej Ojczyzny”.  Adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia w zakresie: warsztatów plastycznych „Nasza okolica” i tanecznych „Mazowieckie pląsy”. Przewidziane są również wycieczki po najbliższej okolicy tj. Sucha, Jasionna, Stawiszyn i Muzeum Wsi Radomskiej. Podczas  nich zostanie zebrany materiał dokumentalny w postaci zajęć i szkiców charakterystycznej dla naszej okolicy architektury, pomników i pomników przyrody.

Czytaj więcej...