Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – egzamin z języka polskiego godz. 9.00 (120 min)
22 kwietnia 2020 r. (środa) – egzamin z matematyki godz. 9.00 (100 min)
23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00 (90 min)
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

egzaminSzanowni Państwo, na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ukazały się pierwsze informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019.    https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/
Na dzień dzisiejszy aktywne są zakładki: O egzaminie (zasady przeprowadzenia egzaminu), Podstawa Programowa i Informatory (dotyczą poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych).

Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego
- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Czytaj więcej...