Wstęp
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://pspsucha.bialobrzegi.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej https://pspsucha.bialobrzegi.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2015.03.16
Strona jest aktualizowana na bieżąco.

Dane kontaktowe
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, ul. Szlachecka 88 A, 26 – 800 Białobrzegi.
Telefon: 48 613 22 80 – sekretariat
Telefon: 48 613 22 80 – dyrektor
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data sporządzenia Deklaracji oraz metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.01.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
1) Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych.
2) Brak windy.
3) Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.