Egamin ósmoklasisty w roku szk. 2022/2023 r.
1. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
w terminie głównym: 23, 24, 25 maja 2023 r.
oraz w terminie dodatkowym: 12, 13, 14 czerwca 2023 r.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty zdanego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
5. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
6. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
7. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
8. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
9. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
9 a) Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
9 b) Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
10. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2022r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)
10 a) W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej po 30 września 2022 r., deklarację (załącznik 3d) składa się w terminie do 15 marca 2023r.
Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 23 lutego 2023r., pisemną informację o: a.zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)
11. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 9 maja 2023 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3c)
12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
1.Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach.
2.Dostosowanie formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:
a. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
LUB
b. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej LUB
c. potrzeb ucznia – obywatela Ukrainy (dotyczy egzaminu z każdego przedmiotu) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:
a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
b. słabowidzących
c. niewidomych
d. słabosłyszących i niesłyszących
e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
f. z afazją
g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
i. obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
j. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
k. z zaburzeniem widzenia barw.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty zdanego przedmiotu lub przedmiotów
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia wczytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
6. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
• objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
• cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu
6a. W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 21 listopada 2022 r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 22 listopada 2022 r., stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.
7. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022r.
8. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022r.

9. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 6f, jest wydawana na wniosek:
a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia,
LUB
b. rodziców albo pełnoletniego ucznia.

10. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2022 r.
11. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.
12. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia muszą zostać podjęte w trybie określonym w pkt 6a.
13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 21 listopada 2022 r. (załącznik 4b).

15. Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 10., tj. nie później niż do 24 listopada 2022 r.
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:
https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_432820200819%20E8%202023%20Informacja.pdf.pdf 

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_431720220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf.pdf 

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3030 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1591) dostępne pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001591