Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – egzamin z języka polskiego godz. 9.00 (120 min)
22 kwietnia 2020 r. (środa) – egzamin z matematyki godz. 9.00 (100 min)
23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00 (90 min)
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.