REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ilustracja do mojej ulubionej książki, bajki lub wiersza”
w ramach obchodów Dnia Książki i Praw Autorskich

Colorful Yellow Benefits of Reading Books Every Day Instagram Post
1. Organizatorem jest Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej.
2. Cele konkursu.
a. Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci i młodzieży.
b. Zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.
c. Rozwój zainteresowań czytelniczych, propagowanie literatury i zachęcania do czytania.
d. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do tworzenia i prezentowania prac plastycznych.

3. Zasady uczestnictwa.
a. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej.
b. Prace oddawane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.
c. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 ilustrację do wybranej książki w formacie A4, w dowolnej technice.
d. Pracę konkursową należy dostarczyć do szkolnej biblioteki do 19 maja 2023r.
e. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasa.
f. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.
4. Kryteria oceniania
a. zgodność pracy z tematyką konkursu,
b. twórczy charakter pracy,
c. estetyka pracy,
d. pomysłowość wykonania,
e. samodzielność,
f. oryginalność,
g. ogólny wyraz artystyczny.
5. Kategorie:
a. oddziały przedszkolne
b. klasy I-III
c. klasy IV-VIII