palmaMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baiałobrzegach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Palma Wielkanocna".

TEMAT: Palma Wielkanocna

CELE:
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z dziedziny różnych technik plastycznych,
• podtrzymywanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
• rozbudzenie inweńcji twórczej u dzieci.
KATEGORIE WIEKOWE
• klasy I-III szkoły podstawowe
• klasy IV-VIII szkoły podstawowe


TECHNIKA I FORMAT PRAC
• technika wykonania prac: dowolna, forma: przestrzenna
• wysokość palmy: od 50 cm do 1,5 m.
• praca dopuszcza użycie sztucznych materiałów do wykonania samodzielnych ozdoób,
• prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej,
• w konkursie oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie,
• prace powinny byc oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy.
WYMAGANIA KONKURSOWE
• każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę,
• prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie,
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac wraz z metryczką,
• udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody z art. 6 ust. 1 lit. a ogoólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
• udział w końkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku osoby biorącej udział w konkursie plastycznym dla potrzeb niezbędnych do publikacji zdjęć w lokalnej prasie i na stronie internetowej MGOK w Białobrzegach – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 81 z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Jednocześnie przejmuję wszelką odpowiedzialność za ewentualne niezgodności.
Regulamin dostępny jest na stronie organizatora konkursu https://www.mgok.bialobrzegi.pl/images/2020/0903/REGULAMIN_KONKURSU_PLASTYCZNEGO_STR._2_palma_wielkanocna.pdf

Prace konkursowe należy składać do dnia 26 marca 2020 r. do p. Agnieszki Szybowicz.