Drużyna harcerska ,,Szare Sowy” działa w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej od 2003 roku; jej założycielem i opiekunem od momentu powstania jest Beata Pośnik.
W roku 2004 ukończyła kurs przygotowujący do prowadzenia gromady zuchowej i drużyny harcerskiej zorganizowany przez Komendę Hufca Radom - Powiat , zaś w roku 2007 kurs kierowników wypoczynku zorganizowany przez Komendę Chorągwi Płock w Gorzewie.


Jest to drużyna koedukacyjna w skład której wchodzą uczniowie z klas IV- VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej. Drużyna realizuje program  wg Przyrzeczenia Harcerskiego mający na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowanie postawy otwartej na świat. Harcerstwo to służba definiowana przez odpowiedzialność, wewnętrzne przekonanie , wierność ideałom, braterstwo.
Harcerze biorą udział w ważnych wydarzeniach nie tylko szkoły, rodzinnej miejscowości ale także regionu. Są aktywni , chętni do pomocy i działania, gdyż jest to istotą harcerstwa: służba Bogu, służba Ojczyźnie, służba sobie i innym. Kontynuujemy w ten sposób szczytne tradycje ZHP.
Włączamy się w akcje charytatywne  rokrocznie prowadzone w szkole i poza szkołą m.in:
-zbiórce funduszy dla dzieci z domów dziecka ,, Góra grosza”;
-zbiórce funduszy na pomoc dzieciom utalentowanym ,, Dzień Papieski”;
-zbiórce funduszy na pomoc dzieciom chorym, jak również osobom starszym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – corocznie;

wośpwosp1

wosp2-zbiórce funduszy  na pomoc dzieciom z  terenów objętych walkami na  Ukrainie;
-zbiórce zabawek i ubranek letnich dla dzieci z Papui Nowej Gwinei, na wniosek misjonarza Polaka;
-sprzedaży zniczy i świec przed cmentarzem w Białobrzegach celem pozyskania funduszy na stroje harcerskie i wyjazdy na obozy;
-zbiórce plastykowych nakrętek i kwestę pieniężną na wsparcie finansowe celem dalszej rehabilitacji dla naszego byłego ucznia Dominika, który został porażony prądem;
- udział w akcji charytatywnej ,, Kartka dla Maćka” sprzedaży wielkanocnych kart świątecznych przed kościołem Św. Trójcy  oraz Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi celem pozyskania funduszy  na rehabilitację ucznia naszej szkoły Macieja , który porusza się na wózku
-zbiórce makulatury we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim
Kultywujemy tradycje patriotyczne, obywatelskie poprzez :
- pełnienie wart honorowych  przy grobach poległych za Ojczyznę żołnierzy we Wszystkich Świętych (1-go listopada), Święto Niepodległości ( 11-go listopada), rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ( 1-go sierpnia) na Suskim Młynku czy cmentarzu w Białobrzegach;

11 listopada 2010 11 listopada 2010 1-porządkujemy rokrocznie groby poległych żołnierzy na Suskim Młynku;
-uczestniczymy rokrocznie w uroczystych obchodach ważnych świat państwowych :Narodowego Święta Niepodległości, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- go maja na szczeblu gminnym i powiatowym: uroczysta msza św., przemarsze, pokazy grup rekonstrukcyjnych, osłonięcie pamiątkowych płyt, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy na grobach żołnierskich czy przy symbolicznym pomniku przy Kościele Świętej Trójcy w Białobrzegach;
-współorganizowaliśmy rajd zaduszkowy ,, Rzeczpospolita Ludzi Wolnych” na Suskim Młynku ( 2004);

rajd L w1

rajd L w2 rajd L w3
-doskonalimy swoje umiejętności obronne kraju biorąc udział co roku w Zwodach Strzeleckich;
- udział w akcji ,, STOP 18” we współpracy z funkcjonariuszami policji  w Białobrzegach, mającej na celu zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim (2008).
Propagujemy idee pokoju biorąc udział w akcji harcerskiej :
-,, Betlejemskie Światełko Pokoju”, której celem jest przekazanie światełka jako symbolu pokoju ludziom i społeczności ,wśród której żyjemy i mieszkamy,  bierzemy udział w uroczystościach na terenie hufca Radom – Powiat oraz Krakowa, wnosimy światełko na mszy św, przekazujemy wszystkim urzędom i instytucjom pożytku publicznego w Białobrzegach ( od 2003);

bet1bet2-pamiętamy i oddajemy hołd Wielkim Polakom- udział w uroczystościach zasadzenia ,, Dębu Papieskiego” przy Kościele Św, Trójcy w Białobrzegach (2005);
-udział w uroczystej wieczornicy- spektaklu słowno – muzycznym z okazji 10 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II ( 2015);
-udział w akcji ,,Żonkile” w nawiązaniu współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN- upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Żydowskim  w Warszawie wykonanie papierowych żonkili i przypinanie obywatelom na znak jedności i pokoju w Białobrzegach i naszej szkole ( rokrocznie w kwietniu).

żonkile
Zdobywamy sprawności harcerskie poprzez:
-rajdy piesze i rowerowe po okolicy, zbieramy informacje dotyczące pamiątek historycznych, ciekawostek przyrodniczych, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska;
-udział w biwakach harcerskich w Rogolinie, Toporni/ Przysuchy, Olszynce/ Białobrzegów- 100 lecie harcerstwa w Polsce, Suchej Zakrzewie;

100latwładza

100lat 100 1

- harcerze doskonalą swoje sprawności w trakcie gier terenowych, zawodów, konkursów;

zawody1

zawody2

-udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej od 2003 roku , celem jest prezentacja dorobku artystycznego drużyny, popularyzacja  pracy harcerskiej, wymiana doświadczeń z zakresie działalności artystycznej gromad i drużyn;

festiwal piosenki harcerskiejfestiwal piosenki harcerskiej 2
-udział w  Białobrzeskim Festiwalu Piosenki ( 2004,2008)
-udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek ( 2004,2016)
-składamy uroczyste przyrzeczenie harcerskie, dając świadectwo dojrzałości i odpowiedzialności;
- jako czynny harcerz i przedstawiciel drużyny biorę udział w zjazdach Hufca Radom- Powiat.
W ramach programu realizowane były następujące działania:
- udział w akcji ,, Sprzatanie Świata”- rokrocznie;

sprzątanie świata
- Nieobozowa Akcja Zimowa ( 2006) zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, Muzeum Techniki, Muzeum Archeologicznego;
- wycieczka do Iłży wraz innymi drużynami z Hufca Radom- Powiat zwiedzanie miasta, domu Leśmina, ruin zamku oraz ośrodka dendrologicznego w Marculach ( maj 2006);
 - obóz letni w Sulęczynie na Kaszubach w trakcie którego odbyły się wycieczki do Węsior- zapoznanie z odkryciami archeologicznymi, do Łeby nad morze, do Bytowa – zwiedzaliśmy Zamek Krzyżacki i bawiliśmy wśród grup folklorystycznych, Centrum Edukacji Regionalnej w Szymbarku (2008);
-udział drużyny ,, Szare Sowy” w obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego (2008) wyjazd do Warszawy wspólnie z drużynami JP II w Białobrzegach. Braliśmy udział w uroczystościach przy Pomniku ,, Mokotów Walczący – 1944” w Parku im. Generała Orlicz- Dreszera, oglądaliśmy inscenizację   ,,Marsz Mokotowa”, braliśmy udział przy uroczystej odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, oglądaliśmy plenerową wystawę na Krakowskim Przedmieściu dotycząca Powstania Warszawskiego: ,,Warszawa walcząca”, przejazd zabytkowa ciuchcią ulicami Starego Miasta;
-perygrynacja- nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii Św. Trójcy w Białobrzegach( październik 2006);

1 2

35
-udział w obchodach 150- lecia przeniesienia Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Suchej do Białobrzegów, drużyna była odpowiedzialna za czynności organizacyjno- porządkowe ( maj 2011);
-obóz letni w Majdanie Sopockim na Roztoczu , jako oboźna byłam odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników, przestrzeganie opracowanych przeze mnie regulaminów, program obozu był urozmaicony
i dostosowany do wieku uczestników , zorganizowane były wycieczki do Zwierzyńca, Zamościa, Lublina, rajd pieszy ,, Szumy na Tanwi”, oraz wycieczka autokarowo- piesza po Roztoczu( lipiec 2011);
-wycieczka na wystawę  pt. : ,,Zbrodnia Katyńska” przygotowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej w Radomiu i  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Białobrzegach ( grudzień 2011);
-rajd Mikołajkowy po najbliższej okolicy na trasie : Jasionna- Borki- Suski Młynek- Guzol – Sucha; poznanie historii kościoła w Jasionnej, wspólne ognisko z członkami Koła Turystycznego przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach , obdarowywanie się prezentami, byłam odpowiedzialna za losowanie i w sposób niekonwencjonalny zaprezentowanie przygotowanych przez uczestników nagród, harcerze zdobyli kolejną sprawność ( grudzień 2011);
-wycieczka  edukacyjna do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ( luty 2012);
-rajd rowerowo- pieszy upamiętniający  wydarzenia tragicznego września’ 39; oddanie hołdu poległym pilotom- Gaj/ okolice miejscowości Kamień, wspólne ognisko- integracja drużyny , powitanie nowych harcerzy (październik 2012);
-wycieczka edukacyjna : zwiedzanie wystawy pt.: ,, Z mitologią w świat antyku” w Muzeum J. Malczewskiego w Radomiu – wykazując się wiedzą na temat mitologii greckiej wzbudzili uznanie przewodnika, oglądanie premiery filmu historycznego upamiętniającego rocznicę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pt.: ,, Odsiecz wiedeńska” w kinie Helios (październik 2012);
-przygotowanie programu artystycznego upamiętniającego 150- rocznicę Powstania Styczniowego podczas uroczystej Mszy Świętej połączonej z uroczystym poświęceniem 100-letniej odnowionej kapliczki na Guzolu/ Suchej (maj 2013). W trakcie przygotowań do w/w uroczystości współpracowaliśmy z Parafią Św. Trójcy w Białobrzegach oraz Społecznym Komitetem Odnowy Kapliczki na Guzolu/ Suchej-  uczestniczyłam w spotkaniach Komitetu, współtworzyłam harmonogram uroczystości. Harcerze brali udział w programie artystycznym, byli odpowiedzialni za czynności organizacyjno- porządkowe min.: kierowanie ruchem;

100lecie kapliczki1100lecie kapliczki2

100lecie kapliczki3 100lecie kapliczki4
- wyjazd do kina Helios w Radomiu na film pt.:,, Mój Biegun”( listopad 2013);
- wyjazd do kina Helios na film pt.: ,, Powstanie Warszawskie” ( maj 2014) poznanie wybranych faktów w fabularyzowanej wersji kroniki filmowej z czasów Powstania Warszawskiego, kultywowanie tradycji patriotycznych ;
-Udział w projekcie ,, Marzenia się spełniają” we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem ,, Serca dla serc”- harcerze brali udział w projekcie jako wolontariusze dzieci niepełnosprawnych (lipiec 2014);
-przygotowanie dwudniowego biwaku harcerskiego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej ( luty, wrzesień 2016);
- udział harcerzy  w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Wsi Radomskiej ( październik 2016) wspólnie z harcerzami z drużyn Jana Pawła w Białobrzegach w ramach projektu ,,Harcerski start”

W roku szkolnym 2011/2012 drużyna harcerska , Szare Sowy” brała udział w projekcie ,, Auto – butem przez powiat białobrzeski”, którego celem było turystyczne uaktywnienie dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez przygotowanie grupy aktywnych i chętnych miłośników turystyki, którzy po zakończeniu projektu zajmą się organizacją imprez turystycznych.
Harcerze wzięli udział w trzech jednodniowych  wycieczkach autokarowo- pieszych po terenie powiatu białobrzeskiego. Projekt realizowany był w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ,, Koalicję dla Młodych” fundusz lokalny Ziemi Białobrzskiej. Pomysłodawcą projektu był opiekun Koła Turystycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Białobrzegach.
I wycieczka odbyła się 19,10.2011 roku. Zobaczyliśmy: tamę na Pierzchniance i ,, pałac” w Stawiszynie; gorzelnie i zespól pałacowo- parkowy w Chruściechowie; cmentarz i kościół w Stromcu, rezerwat przyrody ,, Starodrzew Dobieszyński”, ścieżkę dydaktyczno- przyrodniczą w lasach dobieszyńskich, drewniany dworek i spichlerz na Szczytach.
II wycieczka odbyła się 4 .11.2011 roku. Zobaczyliśmy: granit rapakiwi – pomnik przyrody w Kamieniu, dębowo- sosnowa aleję przy trasie E7 – pomnik przyrody, sanktuarium w Starej Błotnicy, 350- letni kościół w Kaszowie, zabytkowy drewniany kościół w Bukównie, wiąz – pomnik przyrody w Bukównie, symboliczny grób Dionizego Czachowskiego w Bukównie, ruiny Kaplicy Młockich w Smardzewie, kościół w Wyśmierzycach, zabytkowe drewniane domy przy rynku w Wyśmierzycach.
III wycieczka odbyła się 22.11.2011 roku. Zobaczyliśmy: zespól pałacowo- parkowy w Rykałach, zabudowę dworską- folwarki w Rykałach, pałac w Piekartach, kościół w Przybyszewie, przemarsz wysokim brzegiem Pilicy z Przybyszewa do miejscowości Góry, konkurs wiedzy o powiecie, który zakończył się wręczeniem uczestnikom i harcerzom certyfikatów: Znawca Ziemi Białobrzeskiej.
Otrzymanie takiego certyfikatu było niezwykle ważnym wydarzeniem dla harcerzy , którzy wśród uczestników byli najmłodszą grupą. Jednak podczas wycieczek bardzo uważnie słuchali przewodników, z zaciekawieniem oglądali i poznawali miejsca interesujące
i niecodzienne pod względem przyrodniczym i historycznym. Pierwszy raz poznawali niezwykle cenne pomniki przyrody, mogli je dotknąć, objąć, obejść. Ogromne wrażenie na harcerzach wywarł 350- letni kościół w Kaszowie, byli zachwyceni wystrojem wnętrz, historią- taka żywa lekcja historii jest najlepszym sposobem by zachęcić do poznawania, poszukiwania i zdobywania wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie. Test wiedzy zaliczyli na ,, bardzo dobry”.
Formuła projektu auto- butem bardzo przypadła do gustu naszym harcerzom. Byli widoczni, chętni do działania , uprzejmi- mundur jednak zobowiązuje. Wszyscy uczestnicy w tym nasi harcerze zintegrowali się, nauczyli się zasad organizacji imprez turystycznych, poznali okolicę i zarazili się bakcylem turystyki. Wspólne ogniska zachęcały do rozmów, żartów, wspólnej zabawy a w trakcie marszu do wzajemnej pomocy czy wspierania się .Aktywnie, twórczo spędzili czas – to też nauka.

Jakie efekty przynosi funkcjonowanie drużyny harcerskiej,, Szare Sowy „ w naszej szkole:
-harcerze nabrali wiary i przekonania , że potrafią poradzić sobie w nowej sytuacji;
-uwierzyli we własne możliwości, nawiązali nowe kontakty i przyjaźnie;
-godnie reprezentowali szkołę , która jest lepiej postrzegana w środowisku lokalnym jako miejsce charakteryzujące się dużą aktywnością w obszarze działań związanych z edukacją regionalną;
-harcerze w trakcie realizacji swoich działań uczą się odpowiedzialności za siebie i innych,
-pomagają potrzebującym biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych,
-kultywują szczytne idee harcerstwa: miłości Ojczyzny, bliskich i samych siebie,
-aktywnie i twórczo spędzają czas wolny- biorąc udział w rajdach, biwakach, obozach czy wycieczkach krajoznawczo-edukacyjnych,
-zdobywają kolejne sprawności harcerskie, wykazując się wiedzą i umiejętnościami,
-integrują się podczas wspólnych spotkań min.: harcerska wigilia, ognisko czy Festiwal Piosenki,
-uczą się pokonywać trudności, nieśmiałość, tremę,
-moja praca jako instruktora przyniosła mi wiele satysfakcji.

Beata Pośnik