mojaprzyszo1W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej od października 2014r. realizowany jest projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość.” W ramach projektu 15 uczniów z klas IV, V, VI uczestniczy w zajęciach z jęz. anielskiego, doradztwa zawodowego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Uczniowie bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, które prowadzone są w sposób ciekawy i interesujący. Nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody i formy pracy.


W ramach zajęć z edukacji przyrodniczej i ekologicznej prowadzonych przez p. B.Pośnik uczniowie rozpoznawali różne rodzaje form ochrony przyrody, rośliny i zwierzęta chronione w najbliższej okolicy. Parki podworskie znajdujące się na terenie naszej gminy, ich historię oraz pomniki przyrody. Uczyli się korzystać z różnych źródeł wiedzy tj.: albumów, przewodników, prospektów itp. W trakcie wycieczki do pobliskiego lasu w sposób praktyczny rozpoznawali drzewa, rośliny leśne oraz zwierzęta. Na zajęciach o zdrowym odżywianiu uczniowie poznali dobrodziejstwa płynące ze spożywania surowych warzyw i owoców, wykonali warzywne kukiełki i owocowe dekoracje. Omawiali destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko. W trakcie zajęć korzystano z własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktyczne oraz zakupionych ze środków projektowych.
W trakcie zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych przez p. E. Matysiak, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zawodami tj.: etnograf, krawcowa, policjant, menadżer. Zajęcia prowadzone były w oparciu o autorskie scenariusze, przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Uczestnicy wykonali kolaż na temat „ Moja wieś za 50 lat”, zaprojektowali strój hallowenowy, uszyli piórnik. Stworzyli fabrykę zabawek, w której przekonali się jak ważna jest praca zespołowa i umiejętność skutecznej organizacji.
 Głównym celem zajęć z zakresu matematyki prowadzonych przez p. I. Zych było pogłębianie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych, pobudzanie to twórczego myślenia. Podczas tych zajęć uczniowie rozwiązywali zadania oraz omawiali problemy matematyczne o różnym poziomie trudności, nietypowe, oparte na wiadomościach zdobytych na lekcjach. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy, łamigłówki, korzystali z gier i zabaw matematycznych.
Na zajęciach z jęz. angielskiego prowadzonych z p. A Krawczyk uczniowie przygotowywali zeszyty przedmiotowe, omawiali odmiany czasownika „to be” i czasownika „to have” w czasie teraźniejszym w formie oznajmującej, pytającej i przeczącej. Omawiali zasady użycia przymiotników „a” i „an” przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Opisywali w formie ustnej i pisemnej nazwy zwierząt, części ciała, ubrań. Utrwalali słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia. Zajęcia prowadzone były w miłej i przyjaznej atmosferze.
W ramach projektu, uczniowie dwukrotnie wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do Warszawy. 8 listopada odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, celem wycieczki było poznawanie przyrody przez samodzielne prowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach. 7 marca wybrali się w kosmiczną podróż po Układzie Słonecznym w Planetarium przy CNK oraz poznali sposoby wyrobu słodyczy w  Manufakturze Cukierków.