„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

W. Szymborska

Lubię czytać

Innowacja "Lubię czytać!" skierowana jest do uczniów klasy drugiej. Jest przede wszystkim zachętą, inspiracją, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki. Daje możliwość samodzielnego i świadomego korzystania z książki jako ważnego źródła informacji. Mam nadzieję, że po realizacji innowacji czytanie stanie się jedną z codziennych czynności wykonywanych z przyjemnością i pasją przez uczniów.

lubię czytać1 lubię czytać2

Cele programu:
Głównym celem programu czytelniczego jest to, aby głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz w domach rodzinnych.

Cele szczegółowe:
-propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych,
-zacieśnianie więzi między członkami rodziny przez wspólne spędzanie wolnego czasu,
- budowanie mocnej więzi między dorosłym i dzieckiem,
- zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka,
- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,
- nauka myślenia, poprawa koncentracji ,
- poprawa techniki czytania,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
- podniesienie poziomu czytelnictwa,
- zachęcenie do udziału w konkursach czytelniczych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
- poszerzanie wiedzy ogólnej,
- kształtowanie postaw moralnych,
- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,
- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
- zapoznanie z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami,
- zwiększenie liczby godzin na omawianie lektur,
- czytanie lektur nie we fragmentach, ale w całości,
- włączenie czynne rodziców i opiekunów w realizację innowacji.
- rozumienie poleceń i rozwiązywanie zadań według wskazań,
- integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę, zabawę.

Czas trwania: X 2017 r. - IV 2018r.

Autor innowacji: Edyta Mróz