Regulamin konkursu.

I Cele konkursu:

 uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,
 motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy,
 przypomnienie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

II Adresaci konkursu:

 oddziały przedszkolne - ,,Misiaczki’’, ,,Krasnale’’
 klasy I – VI

III Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy dla klas.

IV Czas trwania konkursu:

Rozpoczęcie: 07.12.2015r ( poniedziałek)
Zakończenie: 18.12.2015r (piątek)

V Komisja konkursowa:

Sale lekcyjne oceniać będzie komisja w składzie:

 opiekunowie SU p. Agnieszka Pośnik, p. Agnieszka Szybowicz,
 nauczyciel świetlicy, pedagog p. Ewelina Matysiak,
 nauczyciel plastyki p. Anna Wiktorska,
 członkowie SU

VI Zasady konkursu:

1. W konkursie ocenie podlegać będą:

 czystość i estetyka,
 klasowe gazetki ( tablice),
 wystrój sali ( atrakcyjne i oryginalne pomysły na dekoracje sali).

2. Komisja konkursowa dokona oceny sal w dniu 18.12.2015r
Wyniki zostaną przedstawione na tablicy SU i na stronie internetowej szkoły.

3. Kryteria oceny sal lekcyjnych:

Sale lekcyjne oceniane będą w skali punktowej:

 czystość i estetyka od 1 do 6 pkt
 klasowe gazetki od 1 do 6 pkt
 wystrój sali od 1 do 6 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 18pkt

 

Organizatorami konkursu są opiekunowie SU PSP w Suchej
p.Agnieszka Pośnik, p.Agnieszka Szybowicz