REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI”

TEMAT: „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”

CELE:
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z dziedziny różnych technik plastycznych,
- upamiętnienie postaci i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja Jego idei,
- rozbudzenie inwencji twórczej u dzieci i młodzieży.

KATEGORIE WIEKOWE
- oddziały przedszkolne
- klasy I-III
- klasy IV – VIII

TECHNIKA I FORMAT PRAC
- format pracy: A3/ A4 na papierze technicznym,
- technika wykonania prac: dowolna ( malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.),

WYMAGANIA KONKURSOWE
- każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną prace,
- prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej,
- w konkursie oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców,
- prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą: imię i nazwisko, klasę/grupę, wiek.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
- interpretacja własna tematu – oryginalność,
- samodzielność wykonania pracy,
- kreatywność autorów.

NAGRODY
Autorów najlepszych prac Jury uhonoruje:
- nagrodą główną w każdej kategorii,
- wyróżnieniami,
- pamiątkowymi dyplomami.

TERMINY
- prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną metryczką należy składać do dnia 7 czerwca 2021r. do wychowawcy klasy lub nauczyciela plastyki,
- prace będą oceniane według w/w kryteriów,
- oceny prac dokona Jury, które przyzna nagrody rzeczowe. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
- prace przechodzą na własność organizatora,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.