logo konkursuMUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

W WARSZAWIE

ogłasza XVI edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA”

na rok szkolny 2019/2020

 CELE KONKURSU:

1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu.
2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
4. Ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.


1. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I- III).

b) uczniowie szkół podstawowych ( klasa IV-VIII)

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych

2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) uczniowie szkół podstawowych ( kl. I – III):

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka od formatu  A-3 (30 na 42 cm) do B-1 (70 na 100 cm), technika dowolna;

– forma dokumentalna – album wykorzystujący różnorodne materiały ( np. fotografie, pocztówki, rysunki) do tematu Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie od 5 do 10 stron formatu A-4,

b) uczniowie szkół podstawowych ( kl. IV – VIII):

 – projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (od 1918 do współczesności) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości,  w formie  wydruku 2 stron A- 3;

– praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, format A-4);Zdjęcia powinny być wydrukowane na drukarce cyfrowej lub wywołane na matowym papierze fotograficznym.

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

– prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie power – point 2010 albo starszym  (nagrana na pen- drivie), czas  odtwarzania do 5 minut.

– praca literacka zatytułowana  "Czym jest niepodległość" spisana  w formie wywiadu lub własnych refleksji zilustrowana fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów od 2 do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza; Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

3. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć zapewnioną pomoc opiekunów.

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.

 4. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • pełna nazwa szkoły, klasa,
  • adres szkoły,
  • e-mail i telefon,
  • nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

 Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Prace należy składać u p. Beaty Pośnik do dnia 21 września 2019 r.