PROJEKT „ŚCIEŻKAMI MAŁEJ OJCZYZNY”


Od 17 marca w naszej placówce  w ramach LDG „Zapilicze” jest realizowany projekt „Ścieżkami  Małej Ojczyzny”.  Adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia w zakresie: warsztatów plastycznych „Nasza okolica” i tanecznych „Mazowieckie pląsy”. Przewidziane są również wycieczki po najbliższej okolicy tj. Sucha, Jasionna, Stawiszyn i Muzeum Wsi Radomskiej. Podczas  nich zostanie zebrany materiał dokumentalny w postaci zajęć i szkiców charakterystycznej dla naszej okolicy architektury, pomników i pomników przyrody. Projekt przewiduje również wydanie foto książki z najciekawszymi miejscami okolicy. Na zakończenie projektu odbędzie się impreza podsumowująca efekty zajęć warsztatowych plastycznych (wystawa) oraz tanecznych (pokaz  tańców  oraz pląsów regionalnych) dzieci uczestniczących w pokazie z udziałem rodziców, władz lokalnych oraz zaproszonych gości.
Termin realizacji: 17.03.2014 – 13.06.2014.

 

„Siła drzemie w indywidualizacji”


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III naszej szkoły dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych jak również doposażenie bazy dydaktycznej.
Cele projektu będą realizowane na następujących zajęciach:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane są w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
W ramach projektu szkoła doposażona zostanie w dodatkowe materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć, umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę z uczniami.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

SZKOŁA STARTU DO KARIERY


Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej została zakwalifikowana do trzyletniego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 – SZKOŁY STARTU DO KARIERY.
Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie diagnozowania, metod i form pracy z uczniami.
W ramach projektu uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne ukierunkowane dwutorowo: na wsparcie rozwoju funkcjonowania sfery interpersonalnej dzieci zdolnych, gdyż często ich zdolności intelektualne nie idą w parze z rozwojem emocjonalnym i społecznym oraz wsparcie wszechstronnego rozwoju ucznia z dysfunkcjami.
Projekt będzie też rozwijał kompetencje nauczycieli, realizując w oparciu o profesjonalna kadrę trenerską szkolenia: kurs przygotowujący do realizacji programu Klucz do uczenia się, trening twórczości, kursy rozwijające umiejętności nowoczesnej pracy z uczniami, cykle wykładów i seminariów dla nauczycieli uczniów uczestniczących w projekcie.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej prowadzone są następujące zajęcia:
Klasy I-III
- zajęcia wyrównawcze humanistyczne,
- zajęcia wyrównawcze matematyczno- przyrodnicze,
- zajęcia z kreatywności.
Klasy IV-VI
- zajęcia wyrównawcze humanistyczne,
- zajęcia wyrównawcze matematyczno- przyrodnicze,
- zajęcia z kreatywności,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.
  W wakacje prowadzone były też zajęcia LETNIA SZKOŁA KREATYWNOŚCI.

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI


W roku szkolnym 2012/2013  Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej realizuje projekt „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Cele projektu to: rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów mających trudności w nauce, kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu, realizowanie idei wychowania przez sport. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie zajęć dla uczniów klasach IV-VI z zakresu ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęć sportowo-wychowawczych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych W projekcie bierze udział 15 uczniów klas IV-VI.