zabawa sztukąW roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Zagadnienia projektu skierowane są dla dzieciw wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I- VII.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.


Raealizując zagadnienia programu dzieci/uczniowie m.in.:
- zapoznają się z wybranymi dziełami i ich twórcami,
- rozwijają poczucie estetyki i wrażliwości na piękno,
- rozwijają postawę twórczą z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
- zapoznają się z różnorodnymi technikami plastycznymi,
- kształtują umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
- doskonalą umiejętność swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
- kształtują orientację przestrzenną,
- rozwijają zainteresowanie światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
- doskonalą umiejętności konstrukcyjne,
- rozwijają kompetencje cyfrowe,
- odkrywają swoje talenty,
- rozwiją wiarę we własne możliwości,
- kształtują wartości i umiejętności związane z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki.