Regulamin biblioteki
Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
4. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
5. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
6. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
7. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
8. Czytelnicy przebywający w bibliotece poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.


II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW
1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem ich terminu zwrotu. Wykorzystane materiały należy jak najszybciej zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelniczy.
3. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
4. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną - wskazaną przez bibliotekarza.
6. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
7. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.

III. KORZYTANIE Z CZYTELNI
1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu,
nie wynosząc ich poza czytelnię.
4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
6. W czytelni obowiązuje cisza.
7. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
IV. KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.
7. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać dysków przyniesionych z zewnątrz.
8. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy).
9. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
10. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).