W roku szkolnym 2017/18 Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z języka polskiego i matematyki.
Konkursy organizowane są w III etapach:
I etap: eliminacje szkolne - czas trwania 90 minut;
15 listopada 2017 r. – konkurs polonistyczny
17 listopada 2017 r. – konkurs matematyczny
II etap: eliminacje rejonowe - czas trwania 90 minut;
III etap: eliminacje wojewódzkie - czas trwania 90 minut.

Konkursy przedmiotowe organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.
Celem konkursów jest:
1) doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
2) rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,
3) wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,
4) promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
5) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na wyższych etapach edukacyjnych.
Do I etapu konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.
Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Regulamin konkursu można pobtać tutaj

Szkolny koordynator: Izabela Zych