Podobny obraz   Podobny obraz

Regulamin rodzinnego konkursu

"Stroik Bożonarodzeniowy".

 

CELE KONKURSU

  • wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych,
  • rozwijanie zdolności twórczych,
  • kształtowanie wyobraźni,
  • rozwijanie zdolności manualnych.

 ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej

Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Siek, Kamila Leksińska, Monika Zielińska

 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami (taki zespół przedstawia jedną pracę).

2. Technika wykonania stroików dowolna

3. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub u wychowawców do dnia 16.12.2019 r. godz 9:00

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką; metryczka powinna zawierać imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.

5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

KRYTERIA OCENY

  • oryginalność,
  • walory artystyczne,
  • kompozycja,
  • estetyka wykonania,
  • trwałość konstrukcji.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 NAGRODY

Laureaci I, II, III miejsca otrzymują dyplomy.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.