konkurs
„Zabytki architektoniczne starożytnego Rzymu”
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Suchej. Konkurs skierowany jest do uczniów klas
I – VIII oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy obrazującej zabytki starożytnego Rzymu.
3. Technika prac: malarstwo grafika, rysunek oraz techniki mieszane – płaskie; glinka samoutwardzalna, karton – techniki przestrzenne.
4. Format prac płaskich – A3, prac przestrzennych max. 50cmx50cm.
5. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
6. Dopuszczane są prace wykonane w grupach do trzech osób.
7. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy
na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ww. warunków.
8. Prace składamy do organizatorów konkursu w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 kwietnia 2024r. (wtorek).
9. Prace można przekazywać nauczycielowi plastyki i nauczycielowi historii
lub wychowawcy klasy.
10. Prace płaskie opisujemy na odwrocie metryczką: imię, nazwisko, klasa. Do prac przestrzennych również dołączamy na stałe przytwierdzoną metryczkę.
11. Kryteria oceny prac konkursowych:
 zgodność z tematem,
 estetyka wykonania pracy,
 kreatywność,
 dobór techniki.
12. Dla laureatów konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.
Organizatorzy:
A. Szybowicz
B. Pośnik
A. Wieczorek