Regulamin konkursu plastycznego
❤️❤️„Serduszkowe Love”❤️❤️
serceI. ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej.
Osoby odpowiedzialne: Ewa Cieślak, Agnieszka Szybowicz, Małgorzata Siek.
II. CELE KONKURSU
 rozwijanie wyobraźni plastycznej, zainteresowań twórczych, umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnych technik i materiałów plastycznych;
 doskonalenie zdolności manualnych dzieci;
 rozbudzanie wrażliwości na piękno;
 przedstawienie „Serca”, jako symbolu przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastyczno - przestrzennej - Serca.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1 – 8.
3. Komisja Konkursowa będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych:
 oddziały przedszkolne
 klasy 1- 3
 klasy 4 – 8
4. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną.
5. Technika wykonania pracy dowolna.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką, która powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, klasę/nazwę grupy przedszkolnej.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
Prace należy składać w sali 33 u p. Ewy Cieślak do dnia 10.02.2024 r. do godz. 15:00.
V. Rozstrzygnięcie konkursu.
Komisja Konkursowa wybierze 3 najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej. W swojej ocenie uwzględni przede wszystkim:
 oryginalność,
 walory artystyczne,
 estetykę wykonania,
 trwałość konstrukcji,
 samodzielność.
Spośród prac zostaną wybrane trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość przyznania nagród dodatkowych.
Laureaci I, II, III miejsca otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Prace konkursowe stają własnością organizatora konkursu, które będą wywieszone na korytarzu szkoły.
VI. Ogłoszenie wyników konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku podczas długiej przerwy na holu szkoły.
Liczymy na Twoją kreatywność i udział w konkursie.