nadanie imienia 119 listopada 2021r. zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych dni. W tym dniu nastąpiło oficjalne nadanie naszej szkole imienia Janusza Korczaka. Wraz z przyjęciem patrona nasza szkoła wzbogaciła się o sztandar, który w najważniejszych wydarzeniach będzie ją poświęcenie sztandarugodnie reprezentował. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą świętą, która została odprawiona przez ks. proboszcza parafii Świętej Trójcy w Białobrzegach Artura Hejdę.
Po mszy uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka oraz przekazaniu sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej.


przemówienieCzęść oficjalną rozpoczęło przemówienie pani dyrektor Anny Owczarskiej, która przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości oraz przedstawiła naszego patrona. W uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka naszej szkole udział wzięli:
• ks. Proboszcz parafii Świętej Trójcy w Białobrzegach Artur Hejda;
• Pan Rafał Rajkowski – Wicemarszałek województwa mazowieckiego;
• Pan Wojciech Nalberski - Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie;
• Pan Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi;
• Pan Marcin Osowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Białobrzegi wraz z przybyłymi radnymi;
• Pan Bartłomiej Kowalczyk – wicestarosta białobrzeski;
• Pan Mieczysław Danielewicz – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
• Pan Piotr Kacprzak – zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu;
• Pan Paweł Sułkowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn;
• Pani Iwona Czwarno-Olczykowska – skarbnik Miasta i Gminy Białobrzegi
• Pani Agnieszka Baranowska – naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
• Harcmistrz Robert Prus – Komendant Hufca Radom-Powiat- Związku Harcerstwa Polskiego;
• Pani Elżbieta Karasek – prezes Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
• Pan Stanisław Kośla – prezes PCK w Białobrzegach;
• Pani Iwona Śliwa – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach wraz z pocztem sztandarowym;
• Pani Jolanta Babik – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach wraz pocztem sztandarowym;
• Pani Jolanta Plesiewicz – dyrektor PSP nr 1im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach wraz z pocztem sztandarowym;
• Pani Renata Wielgus – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach;
• Pani Anna Siurnik – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach;
• Pani Justyna Sułecka – dyrektor Publicznego Żłobka „Krasnal” w Białobrzegach;
• Pan Tomasz Iwańczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie,
• przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach;
• przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej wraz z pocztem sztandarowym;
• dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych,
• sołtysi z terenu Gminy Białobrzegi;
• dyrektorzy, którzy kierowali szkołą, emeryci oraz byli pracownicy szkoły;
• przyjaciele szkoły i darczyńcy;
• delegacje z zaprzyjaźnionych szkół;
• rodzice naszych uczniów z przewodniczącą Rady Rodziców na czele;
• nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi;
• absolwenci oraz uczniowie naszej szkoły

Historyczne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia szkole nie odbyłoby się bez darczyńców, ich otwartych serc i hojności. Fundatorami sztandaru są mieszkańcy społeczności lokalnej.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do osób prywatnych, firm i instytucji, które wbiły pamiątkowe gwoździe:
• Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi pana Adama Bolka;
• Wicemarszałka województwa mazowieckiego pana Rafała Rajkowskiego;
• Radnych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi;
• Ks. Proboszcza Artura Hejdy;
• Banku Spółdzielczego w Białobrzegach;
• Barbary Federowicz – Galeria Smaku;
• Anny i Adama Imiołków „Lewiatan” Sucha;
• Dariusza Trzmiela - ZPH i UT (Zakład Produkcyjno – Handlowy i Usługi Transportowe);
• Michała Zbiciaka - GrupaHale;
• Ewy i Krzysztofa Cieślaków;
• Joanny Fołtyn;
• Anny i Łukasz Gutkiewiczów;
• Doroty i Andrzeja Kacprzaków;
• Anety i Łukasza Kucharskich;
• Bartłomieja Kowalczyka;
• Malwiny i Konrada Leśnowolskich;
• Sylwii i Łukasza Marciniaków;
• Edyty i Marcina Mrozów;
• Anny Owczarskiej;
• Andrzeja Oziębły;
• Agnieszki i Artura Prasków;
• Teresy i Mariusza Prasków;
• Beaty Pośnik;
• Marty i Łukasza Rotuskich;
• Wiesławy i Zenona Sadzików;
• Małgorzaty i Łukasza Sieków;
• Magdaleny i Janusza Stelmachów;
• Anny i Łukasza Stolarczyków;
• Katarzyny i Jacka Świądrów;
• Ewy i Krzysztofa Więckowskich;
• Barbary i Janusza Woźniakowskich;
• Katarzyny i Adama Zielińskich;
• Absolwentów naszej szkoły – rocznik – 2020/2021;
• Grupy Przedszkolnej „Motylki” – rocznik 2021/2022;
• Klasy V – rocznik – 2021/2022.
Dziękujemy księdzu proboszczowi Arturowi Hejdzie za poświęcenie sztandaru, modlitwę oraz ciepłe słowa skierowane do nas.
Równie gorące podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. To radość i przywilej mieć takie osoby. Darczyńcom dziękujemy za sztandar - jego obecność podkreślać będzie podniosły charakter wszystkich uroczystości i ważnych wydarzeń w życiu naszej szkolnej społeczności. Dziękujemy wszystkim gościom za uświetnienie tak ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości. Podziękowania należą się również nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom za trud włożony w przygotowanie uroczystości. Nasza szkoła to miejsce, w którym wspólną troską jest i zawsze będzie dziecko. Jesteśmy przekonani, że ucząc, wychowując i wspierając rozwój dzieci zgodnie z przesłaniem Korczaka:
„Dziecko chce być dobre,
jeżeli nie umie – naucz,
jeżeli nie wie – wytłumacz,
jeżeli nie może – pomóż”
będziemy wspólnie kontynuować dzieło naszego patrona.
Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Janusz Korczak jest dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Jego słowa zawsze towarzyszyć nam będą w naszych działaniach.