,,Wyprawka szkolna 2015''  rządowy program pomocy uczniom

w zakresie dofinansowania zakupu podręczników

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy składać w terminie od 24 sierpnia do 7 września 2015 r.

O dofinasowanie zakupu podręczników szkolnych mogą ubiegać się:

 • uczniowie klas  III  u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto; 
 • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • uczniowie nie spełniający kryterium dochodowego, ale w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność oraz brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Procedura przyznawania ,,Wyprawki Szkolnej 2015''

 • zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie  wniosku w miesiącu wrześniu 2015 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2015 r. (w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie);
 • w przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń;
 • faktura  wystawiona na ucznia za zakup podręczników szkolnych, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

 Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

 • wynagrodzenie za pracę netto;
 • stałe zasiłki z MOPS;
 • emerytury, renty;
 • świadczenia rodzinne;
 • alimenty (xero);
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dodatki mieszkaniowe;
 • inne : zaświadczenia o nauce pozostałych dzieci w rodzinie;

 

Należy składać kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami do sekretariatu szkoły. 

Druki do pobrania: