stypendia dla uczniówDo 18 kwietnia br. uczniowie szczególnie uzdolnieni, osiągający sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji artystycznej z terenu powiatu białobrzeskiego mogą ubiegać się o pozyskanie stypendium.

Stypendium można uzyskać za osiągnięcia artystyczne w muzyce, plastyce, tańcu, teatrze i publicystyce. Kwota przeznaczona na stypendia pochodzi z środków finansowych zebranych podczas IV Powiatowej Gali Charytatywnej, która odbyła się w 2018 r. Jej organizatorem było Starostwo Powiatowe, Gmina Białobrzegi i Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych, bądź niepublicznych mających siedzibę na terenie Powiatu Białobrzeskiego.

Uczniowie muszą wyróżniać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi (posiadać udokumentowane osiągnięcia w latach 2018 – 2019 w dziedzinach: muzyka, plastyka, taniec, teatr, publicystyka). Stypendium może być przyznane również uczniom, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, będącymi mieszkańcami Powiatu Białobrzeskiego, a uczącymi się w szkołach mających siedzibę poza granicami powiatu.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy nie ukończyli w dniu złożenia wniosku 21 - go roku życia oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
- byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
- uzyskali wysokie miejsca nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursach artystycznych;
- są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad, przeglądów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium wypłacane będzie w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty.

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego oraz wniosek o przyznanie stypendium znajduje się poniżej w załączeniu.

 Regulamin - do pobrania tutaj

źródło: https://www.bialobrzegi.pl/informator-gminny/kultura-sport-edukacja/742-ruszyl-nabor-wnioskow-dla-uczniow-uzdolnionych-artystycznie.html